Naar inhoud

Sociale steun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als je een sociale huurder wordt, heb je recht op hulp van verschillende organisaties.

logo société de Logement de la Région Bruxelles-Capitale
De website van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) informeert u over

 • de projecten voor sociale cohesie
 • de sociale begeleidingsdienst voor sociale huurders


1. Projecten voor sociale cohesie

Dit zijn partnerschappen tussen de SLRB, een of twee SISP's, een VZW en soms een gemeente. Deze partnerschappen maken het mogelijk om banden en sociale cohesie te creëren in een specifiek gebied rond de sociale woningen, maar blijven openstaan voor alle inwoners van de wijk.

Er zijn momenteel 32 projecten voor sociale cohesie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die u hier kunt vinden


De doelstellingen :
 • dat de sociale band wordt ontwikkeld en versterkt
 • dat de communicatie tussen de bewoners en de inwoners van het SISP, de gemeente en alle andere externe instanties wordt verbeterd
 • dat de participatie van de bewoners en een harmonieus samenleven wordt aangemoedigd
 • dat de bewoners worden geïnformeerd over hun rechten en plichten en over de middelen die zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat deze worden geëerbiedigd


Bij deze projecten voor sociale cohesie zijn er verschillende belanghebbenden, actoren van het systeem en medeondertekenaars van het Verdrag :

 • De subsidiaire macht: het SLRB. Deze is verantwoordelijk voor de financiering, de controle, de uitvoering en het goede verloop van de PCS-projecten. Het heeft verschillende taken die u hier kunt vinden.
 • Lokale medeondertekenaars: voor een project voor sociale cohesie betekent "medeondertekenaar" het SISP, de VZW en de gemeente. Ze hebben elk verschillende rollen waarover u hier kunt lezen. 
 • De projectcoördinator sociale cohesie is "de meester van het veldwerk en de borg voor de toepassing van de methodologie van het maatschappelijk werk". De algemene doelstellingen van de projecten inzake sociale cohesie zijn gestructureerd rond de ontwikkeling van de sociale cohesie. De rollen van de vereniging vindt u hier

Het project voor sociale cohesie heeft verschillende doelstellingen :

De doelstellingen :

 • De versterking van de sociale cohesie van de door de SISP's beheerde wijken met matige en/of gemiddelde sociale woningen
 • De ontwikkeling van individuele en collectieve daadkracht met het oog op emancipatie en zelfbeschikking van mensen
 • Het ondersteunen van bewoners bij het verbeteren van hun levenskwaliteit
 • Bijdragen tot de netwerking van lokale actoren en de ontwikkeling van partnerschappen

De algemene doelstellingen :

 • Sociale banden in stand houden, creëren en/of verrijken
  bijdragen tot de ontsluiting en ontkokering van de wijken
 • Bevorderen van interculturele, intergenerationele, sociale en genderdiversiteit
 • Een participatieve dynamiek binnen de wijk ondersteunen
 • De bewoners informeren, sensibiliseren, uitrusten om hun burgerschap uit te oefenen en de digitale kloof te bestrijden
 • Ruimten creëren voor democratische expressie
 • De middelen en capaciteiten van de bewoners waarderen, integreren en versterken, met name in hun acties voor hun leefomgeving
 • Begeleiden en ondersteunen van projecten van bewoners die gericht zijn op het collectieve belang
 • De opbouw van een collectieve stem vergemakkelijken, alsook het doorgeven en in aanmerking nemen ervan door de betrokken actoren
 • De collectieve toe-eigening van woonruimten aanmoedigen, met inbegrip van woningen, alle gemeenschappelijke ruimten in de gebouwen en hun omgeving.
 • De uitvoering van Brusselse milieucampagnes en -acties aanmoedigen wanneer ze overeenstemmen met de lokale prioriteiten.
 • De dialoog en het overleg tussen lokale actoren bevorderen en de communicatie tussen huurders onderling en tussen huurders en de medeondertekenaars van de overeenkomst verbeteren
 • Bijdragen tot de bundeling van middelen en het zoeken naar complementariteit tussen lokale actoren
 • Deelnemen aan bestaande overlegplatforms op lokaal en gemeentelijk niveau
 • In partnerschap acties en/of projecten opzetten


2. De Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale Huurders (DMBSH)

De DMBSH werd in 2001 als vzw opgericht op initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

 

Maatschappelijk doel en opdracht 

De vereniging heeft als maatschappelijk doel een individuele maatschappelijke begeleiding van de kandidaat-huurders en huurders van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) alsook een collectieve maatschappelijke begeleiding van de huurders te verzekeren.

Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken detacheert de vereniging momenteel 55 maatschappelijk werkers bij de 16 OVM’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om hun opdracht als sociale verhuurder te steunen en in te spelen op de behoeften van de huurders en kandidaat-huurders inzake sociale begeleiding.

De vereniging heeft onder andere de volgende opdracht (overeenkomstig de tussen de BGHMen de OVM’s gesloten beheersovereenkomst niveau 2):

 • Huurders en kandidaat-huurders met sociale moeilijkheden oriënteren naar instellingen en verenigingen die bevoegd zijn om hun probleem te behandelen;
 • Met elke openbare vastgoedmaatschappij contact opnemen en met zij die het wensen een overeenkomst uitwerken die het mogelijk maakt haar taken te volbrengen en de aanwezigheid van een maatschappelijk werker te waarborgen op de plaats waar deze openbare vastgoedmaatschappijen hun activiteit uitoefenen;
 • Alle mogelijke activiteiten opzetten die verband houden met maatschappelijke begeleiding van de huurders van de openbare vastgoedmaatschappijen, eventueel in het raam van collectieve en gemeenschappelijke activiteitenprogramma’s;
 • Deelnemen aan de denkoefeningen over maatschappelijke begeleiding.

In het kader van het Noodplan voor Huisvesting (2020-2024), heeft de DMBSH een mobiel team voor psychologische begeleiding opgestart om maatschappelijk werkers te ondersteunen die in rechtstreeks contact staan met huurders van de OVM's. Dit team bestaat momenteel uit 2 maatschappelijk werkers die gespecialiseerd zijn in mentale gezondheid. Er wordt ook een functie van psychiater voorzien (1 of 2 dagen per week). 

Andere links die nuttig voor u kunnen zijn vindt u hier.


#SocialeHuisvesting